Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Borne, gevestigd te Welemanstraat 19 te Borne, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06087709, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris.ttvborne@gmail.com.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?Welke persoonsgegevens hebben we hiervoor nodig?Wat is de grondslag?Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?Wie zijn eventuele ontvangers van uw persoons-gegevens?
Het uitvoeren van een lidmaatschap-overeenkomst
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening-nummer
Uitvoering lidmaatschap-overeenkomstBij lid worden:

Gedurende de looptijd van de lidmaatschap-overeenkomst.

Bij niet-lid worden:

Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 maanden.

N.v.t.
Het uitvoeren van een sponsorovereenkomst
 • Naam bedrijf
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adres/Postbus
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening-nummer
Uitvoeren sponsor-overeenkomstBij sponsor worden:

Gedurende de looptijd van de sponsor-overeenkomst.

Bij terugtrekken sponsoring:

Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 maanden.

Andere sponsoren, bijvoor-beeld bij activiteiten
Versturen van (digitale) berichten, waaronder clubblad
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering lidmaatschap-overeenkomstZo lang als u aangemeld bent.N.v.t.
Ter benadering na een lidmaatschap (bv. als Lid van de Club)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
ToestemmingTot het moment waarop u de toestemming intrekt / tot 2 jaar na einde lidmaatschap (wettelijke termijn volgens tuxx.nl)N.v.t.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Foto- en beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden, trainingen of andere – aan Vereniging – verbonden activiteiten kunnen foto’s en of opnamen worden gemaakt ter publicatie op de website(s) van de Vereniging, het clubblad en/of andere social media kanalen (Facebook, Twitter, etc.). Met uitzondering van teamfoto’s streven wij er naar zoveel mogelijk actiefoto’s te maken, waarbij de nadruk ligt op de activiteit en niet op de persoon. Zijn er foto’s en of beeldopnamen van u of uw kind gemaakt en wenst u dat deze verwijderd moeten worden van onze websites en of social media-kanalen? Geef het ons aan en wij verwijderen deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Contactpersoon namens het bestuur: Secretaris Nynke Busschers
E-mailadres: secretaris.ttvborne@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.